JAIPURGEMSTONE

IGL Lab Certified Natural Blue Sapphre 9.25 Ratti Neelam Stone Jaipur Gemstone