Hot Muggs "You are the Magic" Ravi Shankar Ceramic Mug, 350ml