Hoseki

Hoseki Natural Gold Stone Sang Sitara Gemstone gem Jewel 4.9cts