JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone Triangle White Coral 6.00 Ratti