JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.50 ratti opal (fire opal)