JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.00 ratti Blue Sapphire(neelam)