JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 carat Blue Sapphire(neelam)