Jaipur Gemstone 8.00 carat yellow sapphire(pukhraj)