JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8 -Ratti IGL&I Green Peridot Semi-precious Gemstone