JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)