JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.50 ratti opal (fire opal)