JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 ratti blue sapphire(neelam)