JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 carat yellow sapphire(pukhraj)