JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.5 -Ratti IGL&I Blue Topaz Precious Gemstone