JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 carat yellow sapphire(pukhraj)