JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.00 ratti opal (fire opal)