JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 6.50 ratti ruby manik.