JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.50 ratti emerald stone (panna)