JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.44 carat Blue Sapphire(neelam)