JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.25 ratti hessonite (gomed)