JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 6.00 ratti hessonite (gomed)