JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.00 carat yellow sapphire(pukhraj)