JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.00 carat Blue Sapphire(neelam)