JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)