JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.44 carat Blue Sapphire(neelam)