JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)