JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 2.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)