JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 carat yellow sapphire(pukhraj)