JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.25 carat yellow sapphire(pukhraj)