JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.50 carat yellow sapphire(pukhraj)