JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.00 carat Blue Sapphire(neelam)