JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 10.50 ratti opal (fire opal)