JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 carat Blue Sapphire(neelam)