JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)