JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.44 ratti Blue Sapphire(neelam)