JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)