JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 carat yellow sapphire(pukhraj)