JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 ratti Blue Sapphire(neelam)