JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 1.08 Carat Black Diamond - (Carbonado)