CEYLON SAPPHIRE

17.54mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead