CEYLON SAPPHIRE

16.66mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead