CEYLON SAPPHIRE

16.27mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead