De zee-atlas ofte water-wereldwaer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden als oock voor alle schippers en stuurlieden 1672