Angelographia, sive, Pneumata leityrgika, Pneumatologia 1701