JAIPURGEMSTONE

9.50 Ratti Natural Zambian Panna Stone Jaipur Gemstone