JAIPURGEMSTONE

7.50 Ratti Amethyst Stone Natural 100 Original Jaipur Gemstone