JAIPURGEMSTONE

7.25 ratti Opal Stone natural & lab certified stone opal Jaipur Gemstone