JAIPURGEMSTONE

5.25 Ratti Blue Sapphire NEELAM/ NILAM sTONE jaipur Gemstone