CEYLON SAPPHIRE

17.8mm One Face Rudraksha Kaju shape Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead