CEYLON SAPPHIRE

17.70mm 1 Face Rudraksha Kaju dana Nepal 1 Mukhi Rudraksha bead